Członkowie

INSTYTUCJE CZŁONKOWIE - założyciele Centrum radonowego to:

 • Główny Instytut Górnictwa - Katowice
  Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
 • Zespół specjalizuje się w badaniach występowania radonu w budynkach mieszkalnych, powietrzu glebowym oraz wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w wodach leczniczych.
  W miejscach pracy, głównie w kopalniach podziemnych, wykonywane są pomiary stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu. Prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania radonu jako: • prekursora zjawisk geodynamicznych (wstrząsów oraz wyrzutów węgla i skał) zachodzących w podziemnych zakładach górniczych, • elementu kontroli skuteczności rekultywacji terenów , w których występują odpady lub osady o podwyższonym stężeniu naturalnych substancji promieniotwórczych.
  Stosowane metody pomiarowe obejmują spektrometrię ciekłoscyntylacyjną, spektrometrię alfa, spektrometrię gamma, komory jonizacyjne , jak również detektory śladowe. Do pomiarów pochodnych radonu stosowane są przystawki ALFA z detektorami termoluminescencyjnymi.
  Komora radonowa o objętości około 17 m3, stosowana do kalibracji i eksperymentów pozwala na zdalne sterowanie i kontrolowanie temperatury i wilgotności względnej w zakresie od -30 oC do +50 oC i 10-90%

 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej - Warszawa
 • Strategicznym i priorytetowym celem działalności Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej jest utrzymanie sprawnego i kompleksowego systemu ochrony ludności oraz osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego. CLOR prowadzi wiele badań naukowych i prac rozwojowych wspierających bezpieczeństwo radiacyjne. Zajmuje się także działalnością szkoleniową i informacyjną. Pracownia dozymetrii radonu jest częścią Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania. Laboratorium to, jako jedyne w kraju posiada akredytację PCA w zakresie wzorcowania przyrządów radonowych służących do pomiaru stężenia radonu w powietrzu oraz stężenia energii potencjalnej alfa produktów rozpadu radonu. Radonowe Stanowisko Kalibracyjne w CLOR wyposażone jest w komorę klimatyczno – radonową oraz wiele specjalistycznych urządzeń do pomiaru radonu i prowadzenia prac badawczych w zakresie fizyki aerozoli.

 • Instytut Medycyny Pracy - Łódź
 • Instytut Fizuki Jądrowej PAN - Kraków
  Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
 • Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN prowadzi prace badawcze w zakresie następujących zagadnień:

   - wysokoczułe pomiary stężeń radonu, toronu i stężeń ich pochodnych,
   - pomiary izotopów gamma promieniotwórczych w próbkach środowiskowych,
   - obliczanie i modelowanie dawek środowiskowych,
   - badania procesów dyfuzji, ekshalacji radonu i migracji do budynków,
   - kalibracja aktywnych i pasywnych detektorów do pomiaru stężeń radonu w komorze radonowej,
   - fizyka izotopów naturalnych, opracowywanie nowych metod pomiarowych.
  Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie pomiarów stężeń radonu w budynkach, glebie i wodzie oraz stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych (K-40, Ra-226, Th-228) w próbkach środowiskowych i materiałach budowlanych - certyfikat akredytacji nr AB 788. Laboratorium wykonuje ekspertyzy dla inwestorów budowlanych dotyczące oceny indeksu ryzyka radonowego terenu przeznaczonego pod zabudowę. Stosowane metody pomiarowe obejmują spektrometrię ciekłoscyntylacyjną, alfa i gamma, komory jonizacyjne i detektory śladowe. Pomiary pochodnych radonu wykonywane są z we frakcji wolnej i związanej, co ma istotny wpływ na obliczenie dawki. Mobilne laboratorium spektrometryczno-dozymetryczne z nowoczesnym wyposażeniem umożliwia prowadzenie pomiarów w terenie. Laboratorium prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską - wykłady i pokazy na temat promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w środowisku, dozymetrii, energetyki jądrowej.

 • Zakład Biofizyki Akademii Medycznej - Białystok
 • Uniwersytet Śląski - Katowice
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej - Warszawa
 • Politechnika Wrocławska - Wrocław
 • Zespół specjalizuje się w badaniach występowania radonu i jego izotopów macierzystych w wodach podziemnych, w tym przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w wodach leczniczych, a także w środowisku podziemnych obiektów turystycznych. Prowadzone badania dotyczą także zastosowania radonu jako naturalnego, promieniotwórczego znacznika zjawisk geodynamicznych w górotworze oraz migracji fluidów pomiędzy geosferami: atmosferą-litosferą-hydrosferą. Badania te obejmują także pomiary ekshalacji radonu, również w strefach wzmożonej ekshalacji innych gazów, w tym CO2. Pomiary stężenia aktywności radonu wykonywane są we wszystkich środowiskach, tj. wodach, powietrzu glebowym, atmosferycznym i w budynkach mieszkalnych. Zespół specjalizuje się również w określaniu potencjału radonowego obszarów, zwłaszcza w odniesieniu do ich budowy geologicznej oraz składu mineralnego i chemicznego skał i gleb oraz litologii skał i charakterystyki strukturalnej jednostek geologicznych. Stosowane metody pomiarowe obejmują spektrometrię ciekłoscyntylacyjną, spektrometrię alfa, komory jonizacyjne oraz detektory półprzewodnikowe, jak również detektory śladowe. Metody te umożliwiają także wykonywanie pomiarów stężenia aktywności produktów rozpadu radonu.

 • Building Research Establishment Ltd. - Wielka Brytania
 • Czech Geological Survey - Czechy
 • Geology Institute of Azerbaijan - Azerbejdżan

Obecnie do Centrum Radonowego należą także: