Raporty

styczeń 2015

RAPORT Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z pomiarów porównawczych stężenia radonu w próbkach gazowych metodą detektorów pasywnych.